Công văn số 250-CV/BCSĐ ngày 10/12/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

09:44 12/12/2019

File đính kèm.

Công văn số 250-CV/BCSĐ hướng dẫn thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương Tải về

Tin khác