Công văn số 247-CV/BCSĐ ngày 28/02/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

09:01 01/03/2022

Xem toàn văn Công văn số 247-CV/BCSĐ trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 247 Tải về

Tin khác