Công văn số 234-CV/BCSĐ, ngày 12/11/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

17:16 13/11/2019

Xem nội dung Công văn số 234-CV/BCSĐ: Tại đây

Xem toàn văn Chỉ thị số 39-CT/TW: Tại đây

Tin khác