Công văn số 22-CV/BCSĐ ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc tổ chức thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư

14:00 10/05/2018

Xem toàn văn Công văn số 22-CV/BCSĐ: Tại đây

Tin khác