Công văn số 115-CV/BCSĐ ngày 27/6/2019 của ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 06/6/2019 của Ban Tuyên giáo trung ương

10:57 28/06/2019

Xem toàn văn công văn: Tại đây

Tin khác