Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

08:54 27/03/2019

Xem toàn văn Chỉ thị số 28-CT/TW: Tại đây

Tin khác