Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

09:04 01/03/2022

Xem toàn văn Chỉ thị số 12-CT/TW trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Chỉ thị số 12-CT/TW Tải về

Tin khác