Chỉ thị số 02/CT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ

14:00 10/05/2018

Xem toàn văn Chỉ thị số 02/CT-BNV: Tại đây

Tin khác