Công văn số 800-CV/BCSĐ ngày 05/12/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

07/12/2023 09:55

Tin khác

VIDEO