Công văn số 753-CV/BCSĐ ngày 24/10/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

25/10/2023 14:05

Tin khác

VIDEO