Công văn số 6202/BNV-VP ngày 24/10/2023 của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

25/10/2023 14:05

Tin khác

VIDEO