Tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020Tải file đính kèm

14:08 23/09/2020

Ngày 22/9, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 231-CV/VPBCSĐ về việc hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.
Theo đó, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ đề nghị người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đôn đốc, động viên công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài dự thi và đăng tải kịp thời các tác phẩm trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí và gửi tác phẩm dự thi về Tạp chí Xây dựng Đảng trước ngày 10/11/2020 theo dấu bưu điện.

Các tác phẩm của công chức, viên chức Bộ Nội vụ tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về Ban Cán sự đảng Bộ (qua Tạp chí Tổ chức nhà nước) trước ngày 15/11/2020.

Trước đó, ngày 15/5, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/BCSĐ thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 để các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ hưởng ứng tham gia viết bài dự thi.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, về tổ chức và đạo đức; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Thông qua tuyên truyền nhằm củng cố, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng; chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cùng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. 

Cùng với đó, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Nội vụ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng nhất là trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, phản ánh sinh động kết quả thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết các Hội nghị Trung ương lần thứ 4, 5, 6, 7, 8, 9 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Ban Cán sự đảng Bộ khuyến khích sử dụng những tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của các cấp ủy, tổ chức công đoàn như phát triển đảng viên trong đội ngũ công chức, viên chức; gương sáng đảng viên; xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở; giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách và phản biện xã hội; công tác triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng của các cấp ủy đảng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Thể lệ và các nội dung về Giải Búa liềm vàng lần thứ V được quy định cụ thể tại Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương “Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020”./.

Thanh Tuấn