Thành lập Tiểu ban Nội dung Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

09:21 02/06/2020

Ngày 25/5/2020, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X Đặng Thị Ngọc Thịnh ký ban hành Quyết định số 05/QĐ-BTCĐH về việc thành lập Tiểu ban Nội dung Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Theo đó, Tiểu ban Nội dung Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 17 thành viên. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đại hội làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ:

1. Dự thảo báo cáo Đại hội.

2. Dự thảo các văn bản: Quy chế làm việc và Chương trình hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội; Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban của Đại hội.

3. Xây dựng chương trình Đại hội; xây dựng kịch bản chi tiết Đại hội.

4. Dự thảo bài phát biểu khai mạc, bế mạc Đại hội, các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

5. Dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; xây dựng kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

6. Xây dựng Kế hoạch phân bổ đại biểu; quyết định phân bổ đại biểu cho các bộ, ngành, địa phương; quyết định thành lập các đoàn đại biểu dự đại hội; báo cáo tình hình và chất lượng đại biểu.

7. Thành lập các đoàn đại biểu và thống nhất nội dung giao lưu, gặp gỡ tại một số bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

8. Lựa chọn các điển hình tiên tiến, phối hợp xây dựng nội dung các báo cáo, kịch bản giao lưu điển hình tiên tiến.

9. Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X phân công.

Trưởng Tiểu ban Nội dung có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tiểu ban.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.


Tuệ Mẫn