Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2

18:31 03/03/2022

Sáng ngày 01/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp báo phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, năm 2022.

Việc tổ chức cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về "tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Ban Chỉ đạo 35 Trung ương quyết định tổ chức cuộc thi trên và phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.

Phát biểu tại buổi họp báo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, việc tổ chức cuộc thi có ý nghĩa quan trọng, không chỉ trong Đảng mà của toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, cần có sự tham gia tích cực của nhân dân.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cho biết, đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức. Ở lần đầu tiên, Ban tổ chức ghi nhận sự thành công ngoài dự liệu với hơn 8.000 bài dự thi.

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì họp báo

"Điều này cho thấy cuộc thi rất thiết thực và có ý nghĩa, có những tác giả 80 tuổi và có cả học sinh 16 tuổi tham gia gửi bài viết. Cuộc thi qua đó trở thành diễn đàn của các đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch", ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Từ thành công của cuộc thi lần thứ nhất, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết việc tổ chức cuộc thi lần thứ hai diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm nổi bật trong năm 2022. Cụ thể, đây là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, ngày 3/2 vừa qua, nhân kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, do đó, ông Thắng cho rằng cuộc thi là dịp để lan tỏa nội dung cuốn sách.

Toàn cảnh buổi họp báo

Thể lệ cuộc thi: Mỗi tác giả gửi tối đa 2 bài

Theo Ban tổ chức, mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cuộc thi tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Ban tổ chức quy định, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài, có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa hai bài viết: một bài viết loại hình tạp chí và bài viết loại hình báo. Các tác phẩm được sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình đã công bố.

Chủ đề bài viết tập trung vào các vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay;

Ngoài ra, các bài viết tập trung vào những nội dung cốt lõi, điểm mới của Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Hội nghị Trung ương khóa 13; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, các bài viết phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực.

Ban tổ chức nhận bài viết dự thi bắt đầu từ ngày phát động cho đến hết ngày 30/7/2022 tính theo dấu bưu điện. Lễ công bố và trao giải được tổ chức vào tháng 10/2022.

Cuộc thi sẽ trao giải theo hai loại hình bài viết dự thi gồm tạp chí và báo. Mỗi loại hình gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích. Đồng thời, ban tổ chức trao 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương.

 

Nguồn: vietnamnet.vn