Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

19:06 29/07/2020

Ngày 28/7/2020, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Nội, Bí thư Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Kế hoạch số 170-KH/BCSĐ triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018.

Ảnh minh họa (Nguồn: vov.vn)

Với mục đích phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ nhằm nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết.

Xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP có hiệu quả, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và chương trình công tác hàng năm của Bộ Nội vụ.

Người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nghiên cứu, học tập và triển khai các nội dung cụ thể nêu trong Nghị quyết.

Theo Kế hoạch, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp phổ biến, quán triệt các Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao lồng ghép nội dung quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng... vào các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt các Nghị quyết nêu trên.

Người đứng đầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện, chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Cán sự đảng Bộ trước ngày 20/11 hằng năm (qua Vụ Tổng hợp và Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.


Anh Cao