Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022

11:27 06/04/2022

Ngày 22/3, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 20-KH/BCSĐ triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.
Kế hoạch nhằm thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bộ Nội vụ, hưởng ứng tham gia viết bài về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ nói chung và phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ Nội vụ nói riêngvề tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bộ Nội vụ; từ đó tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. 

Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Nội vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Cán sự đản Bộ Nội vụ yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ tổ chức vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. 
Tập trung tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết các tác phẩm báo chí về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ, các giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII vào cuộc sống. 

Tập trung sản xuất các tác phẩm báo chí về sự lãnh đạo của Đảng, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kết quả triển khai các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Bộ. các tuyến bài về đổi mới phong cách làm việc, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QÐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”; về triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Sản xuất các tuyến bài về tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh, chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí của Bộ trong định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh.

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch, thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. 

Yêu cầu các cơ quan thông tin, báo chí nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Ðảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền về xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Nội vụ năm 2022. Xây dựng chuyên đề, chuyên mục, tổ chức các bài viết để đăng tải trên Tạp chí Tổ chức nhà nước; các tạp chí của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ…

Chi tiết thể lệ và các nội dung về Giải Búa liềm vàng được quy định cụ thể tại Kế hoạch số 59-KH/BTCTW ngày 28/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về “Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022”.

Thanh Tuấn