Bộ Nội vụ xác định bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 là nhiệm vụ thường xuyên

17:27 19/08/2020

Ngày 10/8/2020, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 184-CV/BCSĐ về việc thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.
Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác bảo vệ an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức về an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; xác định bảo đảm an ninh lương thực quốc gia là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng góp phần bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện nội dung có liên quan, góp phần thực hiện có kết quả Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị.

Giao Vụ Tổ chức - Biên chế tham mưu lãnh đạo Bộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ban Cán sự đảng Chính phủ hoàn thiện mô hình hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về an ninh lương thực; hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn từ Trung ương đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giao Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị; tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư khi có yêu cầu./.


Anh Cao