Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950

07:51 17/09/2020

Ngày 14/9, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 222-CV/BCSĐ về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 – 16/9/2020).
Trước đó, ngày 09/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 150-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 – 16/9/2020). Hướng dẫn nêu rõ, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về Chiến thắng Biên giới Thu Đông năm 1950, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung và Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 nói riêng; tôn vinh và tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Biên giới năm 1950 ở Thạch An, Cao Bằng.
(Ảnh: Tổng cục Du lịch Việt Nam) 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong đó có Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.

Nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950; sự vận dụng và phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 vào trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những công lao, đóng góp to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”…

Trên cơ sở Hướng dẫn số 150-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về Chiến thắng Biên giới Thu Đông năm 1950 nhằm nâng cao nhận thức, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung và Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 nói riêng. 

Căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 với hình thức phù hợp như: tổ chức tuyên truyền thông qua sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chính quyền, các cuộc thi tìm hiểu, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước, nhớ nguồn”…, chú trọng tới các hoạt động chiều sâu, có ý nghĩa tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng sâu sắc. Động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đón xem phim tài liệu về Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 sẽ phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam. 

Các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ và của các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 trên Trang/ Cổng thông tin điện tử và các ấn phẩm tuyên truyền.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp, tạo điều kiện cho các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm liên quan đến lưu trữ về lịch sử Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (nếu có). Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 tại trụ sở Bộ và trụ sở các đơn vị trực thuộc Bộ./.

Thanh Tuấn