Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

18:16 04/05/2022

Ngày 29/4, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 292-CV/BCSĐ về việc thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022).
Theo đó, thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Ban Cán sự đảng Bộ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương trong Đảng bộ Bộ Nội vụ, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. 

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp trong công tác phổ biến, tuyên truyền Hướng dẫn nêu trên; tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Phạm Hùng thăm và làm việc với trại cải tạo K20 Bến Tre năm 1982. Ảnh tư liệu.

Theo Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, mục đích tuyên truyền nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Về nội dung tuyên truyền, tuyên truyền cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhất là trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Khẳng định đồng chí Phạm Hùng là một cán bộ lãnh đạo tài đức vẹn toàn; luôn năng nổ, nhiệt huyết, mưu lược, làm việc có kế hoạch khoa học, sâu sát thực tiễn, không quản ngại khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên các cương vị lãnh đạo mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao cho.

Tuyên truyền những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phạm Hùng - tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, bất khuất; suốt cuộc đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân; nhà lãnh đạo tài năng của của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập, noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Phạm Hùng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trên quê hương Vĩnh Long.

Đồng thời, tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng.

Tuyên truyền các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Thanh Tuấn