Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

12:52 22/09/2020

Ngày 21/9, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 228-CV/BCSĐ về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020).
Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp phổ biến, quán triệt nội dung Đề cương tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Đồng chí Tố Hữu

Trước đó, ngày 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 153-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của đồng chí Tố Hữu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Tố Hữu; nêu bật vai trò và những đóng góp nổi bật của đồng chí Tố Hữu đối với công tác tuyên huấn, công tác tư tưởng - văn hóa của Ðảng, nhất là đối với việc giáo dục, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và nền thơ ca Việt Nam. 

Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của đồng chí Tố Hữu - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà thơ cách mạng hàng đầu của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX.

Đồng thời, phản ánh các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm thơ ca của đồng chí Tố Hữu.

Bác Hồ nói chuyện với các nhà văn, nhà thơ: Tố Hữu, Phan Tứ, Trần Đình Vân. Ảnh: Tư liệu

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Tố Hữu là dịp để ôn lại về cuộc đời hoạt động và những cống hiến, đóng góp của đồng chí Tố Hữu cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung và trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng nói riêng; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế./.

Thanh Tuấn