Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị

15:53 01/09/2021

Ngày 31/8, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 127-CV/BCSĐ về việc thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận số 12).
Theo đó, thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Ban Cán sự đảng Bộ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW (Nghị quyết số 36, Chỉ thị số 45) và Kết luận số 12 trong Đảng bộ Bộ Nội vụ để tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, luôn xác định rõ Người Việt nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp trong công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36, Chỉ thị số 45 và Kết luận số 12; đồng thời, chủ động tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giao Ban Tôn giáo Chính phủ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tới chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo và cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo để chủ động trong công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ triển khai có kết quả Đề án “Tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để kiều bào được tham gia các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trong nước”. 

Đồng thời, tăng cường trao đổi với các cơ quan chức năng của nước sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào sinh họat tín ngưỡng, tôn giáo. Phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá đất nước, ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích quốc gia - dân tộc.

Ban Cán sự đảng Bộ giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện tốt công tác khen thưởng đối với người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Vụ Tổ chức - Biên chế phối hợp với Bộ, ngành có liên quan kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Trung tâm Thông tin bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ để đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Bộ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 36, Chỉ thị số 45 và Kết luận số 12 nói chung và của Ban Cán sự đảng, Bộ Nội vụ nói riêng. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền và kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta vê công tác người Việt nam ở nước ngoài. 

Ban Cán sự đảng Bộ cũng giao Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham mưu, đề xuất Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng chương trình hợp tác và kế hoạch tổ chức các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia bảo đảm thiết thực, hiệu quả thông qua các hình thức trưng bày, triển lãm, xuất bản ấn phẩm tuyên tuyền, giới thiệu về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực đối ngoại, chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tình hữu nghị đoàn kết giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế; quảng bá về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử và các giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam để truyền cảm hứng, niềm tự hào cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhằm góp phần giáo dục, gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, cội nguồn dân tộc Việt Nam./.

Thanh Tuấn