Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

14:37 10/06/2020

Ngày 09/6, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 125-CV/BCSĐ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước với mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung Báo cáo số 420-BC/BTGTW ngày 29/5/2020 và Báo cáo số 54-BC/BCSĐ ngày 10/4/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết; tập trung triển khai thực hiện có kết quả phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới được nêu tại Báo cáo số 420-BC/BTGTW theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ và trong nội bộ Bộ.

Giao Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có liên quan giúp Ban Cán sự đảng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Cán sự đảng Bộ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.


Tuệ Mẫn