Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư

09:40 01/03/2022

Ngày 28/02, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 247-CV/BCSĐ về việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện hiệu quả chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trong Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư ở tất cả các cấp ủy, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ban Cán sự đảng Bộ giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án số 01-ĐA/BCSĐ ngày 29/3/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 của Bộ Nội vụ. 

Phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Định kỳ báo cáo và đề xuất Ban Cán sự đảng Bộ các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Chỉ thị được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 

Giao Vụ Tổ chức phi chính phủ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Bộ phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng cơ chế, kế hoạch phối hợp thường xuyên giữa ba trụ cột đối ngoại và giữa các tổ chức nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị -xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm mục đích thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trong hoạt động đối ngoại. 

Phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng và triển khai Đề án tiếp tục đẩy mạnh vận động người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Giao Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất nội dung về tiếp tục hỗ trợ các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để kiều bào tham gia các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng ở trong nước. - Tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo ở trong nước hỗ trợ cộng đồng người người Việt Nam ở nước ngoài gìn giữ, trùng tu và xây dựng các cơ sở tôn giáo phù hợp với luật pháp nước sở tại. 

Tăng cường công tác thông tin về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần đấu tranh với các phần tử cực đoan, thiếu thiện chí xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, lôi kéo tham gia các hoạt động chống Việt Nam. 

Đối với Vụ Tổ chức - Biên chế, ban Cán sự đảng Bộ giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất nội dung về đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế làm công tác đối ngoại nhân dân từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo phạm vi, chức năng của Bộ Nội vụ. 

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước xây dựng, đưa vào kế hoạch truyền thông hàng năm để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhân dân, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các phương tiện truyền thông mới nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Thanh Tuấn