Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ

25/10/2023 10:49

Ngày 24/10/2023, Bộ Nội vụ ban hành công văn số 6202/BNV-VP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Phân công các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai thực hiện như sau:

Thứ nhất, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thứ hai, Vụ Tổ chức - Biên chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoàn thiện, thể chế, chính sách đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về giao thông thống nhất, thông suốt, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành trong linh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước giữa các bộ, ngành với chính quyền địa phương, giữa trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm nguyên tắc quản lý nhà nước, khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý nhà nước.  Xây dựng cơ chế, chính sách huy động, sử dụng các nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thứ ba, Vụ Công chức - Viên chức chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoàn thiện, thể chế, chính sách đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về giao thông thống nhất, thông suốt, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thứ tư, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Trung tâm thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ) đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Xem toàn văn Nghị quyết số 149/NQ-CP và Chương trình hành động của Chính phủ trong File đính kèm dưới đây:

Hữu Hồng

VIDEO