Thành phố Cần Thơ sau hơn hai năm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

15:15 21/05/2019 | Lượt xem : 5631

Sau hơn hai năm tích cực học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở thành phố Cần Thơ đạt được nhiều kết quả khả quan. Đó cũng chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố tiếp tục đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.
Học tập, quán triệt Nghị quyết sâu rộng

Trong 2 năm 2017 - 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW. Tính đến cuối năm 2018, toàn thành phố có trên 97% số cán bộ, đảng viên đã tham dự các đợt học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW. Hằng năm, cùng với việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình thực hiện; người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động; mỗi cán bộ, đảng viên làm cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 02 Hội nghị chuyên đề “Bàn giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII” và “Đẩy mạnh cải cách hành chính” với hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến các quận, huyện và xã, phường, thị trấn tham dự. Qua đó, nhiều cấp ủy đã có cách làm sáng tạo, cụ thể, quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể như Huyện ủy Vĩnh Thạnh phát động phong trào “Tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình”; Quận ủy Bình Thủy, Quận ủy Ô Môn, Huyện ủy Cờ Đỏ xây dựng và thực hiện Kế hoạch đối thoại giữa Ban Thường vụ cấp ủy quận, huyện với cấp ủy xã, phường, thị trấn và cán bộ, đảng viên cơ sở;… 

Cùng với việc tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 16-5-2017, về bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp của thành phố, giai đoạn 2017 - 2020; phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị Khu vực IV, Trường Chính trị thành phố mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đối với cán bộ, đảng viên. 

Nghiêm túc tự phê bình và phê bình gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, 02 năm qua, trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Trong 02 năm 2017 - 2018, các cấp ủy đảng đã gợi ý kiểm điểm đối với 79 tập thể và 126 cá nhân, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm 06 tập thể, 02 cá nhân. Nội dung gợi ý kiểm điểm tập trung vào vai trò lãnh đạo của tập thể trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trong tổ chức thực hiện quy chế làm việc; trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ yếu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, phòng chống tham nhũng. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, có 4 tập thể và 77 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Kết quả xử lý: Kỷ luật khiển trách 03 tập thể, cảnh cáo 01 tập thể; khiển trách 31 cá nhân, cảnh cáo 17 cá nhân, cách chức 04 cá nhân, khai trừ đảng 25 cá nhân. Qua kiểm điểm, cấp ủy cấp trên đã chỉ đạo các tập thể, cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cùng với việc ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra;... thành phố đẩy mạnh công tác rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ... phối hợp triển khai thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, thuế, quản lý sử dụng biên chế”. Hai năm qua, thành phố tập trung rà soát nhiều vụ việc, vụ án hình sự, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn có tính chất phức tạp kéo dài, chưa xử lý dứt điểm, được dư luận xã hội quan tâm. Thanh tra các cấp đã tiến hành 505 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành, phát hiện sai phạm 69,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 56,19 tỷ đồng (đã thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước 27,85 tỷ đồng), kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 53 tập thể và 70 cá nhân.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm soát quyền lực

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên rà soát, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp công tác của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan tham mưu của Thành ủy. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp phù hợp với tình hình thực tiễn theo hướng vừa bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đề cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu. 

Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Qua đó, một số cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp đã được miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. 

Để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương; thường xuyên nhắc nhở lãnh đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo quy định của Trung ương và Thành ủy. Qua đó, nhiều địa phương, đơn vị đã nâng cao hơn trách nhiệm công vụ; khắc phục tình trạng lãng phí tài sản; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân định kỳ; tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân về thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính;... Ngày 01-9-2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 2346/QĐ-UBND ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước. Quy định này công khai, minh bạch các hoạt động công vụ; xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm cá nhân, qua đó giúp tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

Nhìn chung, qua hai năm tích cực, nghiêm túc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng được nâng lên, dân chủ được mở rộng và phát huy, tăng cường tính đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Trong quá trình công tác, sinh hoạt, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ngày càng mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã nêu ra.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ. Qua kiểm điểm, nhiều hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã được tập trung làm rõ, nhất là vai trò của người đứng đầu; từ đó, nhiều cấp ủy đã đề ra những giải pháp thiết thực để khắc phục, sửa chữa.

Tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên. Nhiều cán bộ, đảng viên đã chủ động đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở hơn, chú trọng giữ gìn đạo đức, lối sống của bản thân và người thân trong gia đình; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ yếu kém đã vươn lên vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí và thực hành tiết kiệm được quan tâm; đẩy mạnh cải cách hành chính;... giúp kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có bước phát triển mới, đời sống nhân dân không ngừng nâng lên, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo nhận định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế. Cụ thể là:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, của thành phố; một số tổ chức đảng quản lý đảng viên chưa chặt chẽ.

Ở một số nơi, việc thực hiện tự phê bình và phê bình còn mang tính nể nang, ngại va chạm; một số tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm chưa cụ thể, chỉ đạo khắc phục thiếu tính quyết liệt.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên cũng như chương trình, kế hoạch của cấp mình và cam kết của cán bộ, đảng viên.

Một số cấp ủy chưa sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số vụ, việc được phát hiện qua kiểm tra, giám sát nhưng xử lý còn chậm; sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ở một số đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ; cải cách thủ tục hành chính ở một số khâu, lĩnh vực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Để đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng đi sâu vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở cần thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW và các kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng những khâu, những lĩnh vực còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, trung thực, chân thành, công tâm; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ không tốt, gây mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và có chế tài xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.

Thứ ba, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt các quy định về nêu gương, gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp uốn nắn, xử lý kịp thời, hiệu quả; thực hiện tốt chủ trương học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Thứ tư, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác Hồ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Chú trọng phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, chủ động, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

Thứ năm, mạnh dạn sắp xếp, kiện toàn, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức (không chờ đến hết nhiệm kỳ) những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những cán bộ, công chức, viên chức được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; những cán bộ phẩm chất đạo đức kém, tín nhiệm thấp. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-01-2019, của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thứ sáu, chú trọng xây dựng tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát cơ sở, lắng nghe, đối thoại, hướng dẫn, giải thích với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, mới phát sinh. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng ăn uống, liên hoan, “gặp mặt” khi hội họp, khi được đề bạt, thuyên chuyển công tác, tổ chức cưới hỏi, giỗ, lễ, tết, xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội. 

Thứ bảy, quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sai phạm. Kịp thời thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm đối với những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tội phạm kinh tế và tội phạm về chức vụ nghiêm trọng, phức tạp; những vụ, việc được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý theo quy định. 

Thứ tám, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên; việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên và khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân. Chú trọng kiểm tra, giám sát ở những nơi có vấn đề nổi cộm qua kiểm điểm hoặc phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng; xử lý nghiêm, đúng quy định các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Nguồn: tapchicongsan.org.vn