Ninh Bình: Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

11:08 24/11/2018 | Lượt xem : 5541

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình hiện nay có 69.119 đảng viên, sinh hoạt tại 13 đảng bộ huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ với 724 tổ chức cơ sở đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Tỉnh uỷ Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết cụ thể, nghiêm túc. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được tăng cường và đã có những đánh giá bước đầu, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các tổ chức đảng và đảng viên, nhằm phát huy hiệu quả, ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII.

Trên cơ sở Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 11-Ctr/TU ngày 28-11-2016 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc đã xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp mình phù hợp, sát với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị và lựa chọn cụ thể những việc cần thực hiện ngay và thường xuyên; những việc theo lộ trình có thời gian, và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện có sự phân công các tổ chức và cá nhân chi tiết; kiểm tra và giám sát thường xuyên bảo đảm nội dung, tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch, chương trình đã đề ra. Qua kiểm tra cho thấy trong quá trình tổ chức thực hiện có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Một trong những bước triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII nghiêm túc và có chiều sâu của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 27-4-2018 về nhận diện những nội dung cơ bản của các biểu hiện suy thoái cụ thể gồm 90 biểu hiện; hướng dẫn được phổ biến đến các chi bộ và đảng viên để thực hiện. Nhờ có Hướng dẫn cụ thể này, việc phát hiện và nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ có căn cứ và rõ ràng, giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và nâng cao trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình.

Cùng với việc chỉ rõ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: Ban hành Kế hoạch kiểm tra số 93-KH/TU, ngày 9-5-2018 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII. Triển khai kế hoạch kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã trực tiếp tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Gia Viễn, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh và 5 đồng chí là thường trực cấp uỷ cấp huyện; đồng thời chỉ đạo 11 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ tiến hành tự kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Bên cạnh đó, các cấp uỷ cũng đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái và có kế hoạch, lộ trình để khắc phục những yếu kém, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Các cơ quan nhà nước đã cải tiến quyết liệt và hiệu quả hơn trong việc quản lý điều hành. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng đi vào thực chất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức phát huy tính tiền phong gương mẫu và quyết tâm cao để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các tổ chức đảng đã kiểm điểm đối với cán bộ, đảng viên bám sát vào Hướng dẫn số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, đánh giá bản thân, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái để tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng nhận xét, đánh giá, tổng hợp những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên cấp mình. Theo kết quả tổng hợp, đánh giá, có một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống và có tình trạng đến mức phải xem xét kỷ luật. Năm 2017, cấp uỷ các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 254 đảng viên (trong đó có 52 cấp uỷ viên các cấp) bằng các hình thức: Khiển trách 212 đồng chí, cảnh cáo 33, khai trừ 2, cách chức 7 đồng chí. UBKT Tỉnh uỷ, UBKT cấp huyện và tương đương kỷ luật 42 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 14, cảnh cáo 5, khai trừ 21, cách chức 2 đảng viên.

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thể hiện rõ nét nhất ở một số nội dung như: Một số cán bộ còn lười đi cơ sở; trong lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có việc còn thiếu kiểm tra, đôn đốc, do vậy không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên lười học tập, nhất là học tập lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số cán bộ, đảng viên sa sút ý chí phấn đấu, thỏa mãn với những gì đã đạt được, thiếu gương mẫu trong công tác. Có đơn vị do lãnh đạo quan liêu, chủ quan trong quản lý, thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến để xảy ra sai phạm, gây thất thoát tài sản của Nhà nước đến mức bị xử lý kỷ luật. Một số cán bộ, đảng viên, công chức còn gây phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính. Có nơi còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao như việc cán bộ xã phụ trách công tác chính sách, địa chính, tài chính, xây dựng cơ bản để tham nhũng đến mức phải xử lý kỷ luật, cá biệt có cán bộ bị truy tố hình sự. Thẳng thắn nhìn nhận những biểu hiện suy thoái, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ đề hành động của Đảng bộ tỉnh năm 2017 là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu” và được các cấp ủy cụ thể hóa và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm khắc phục những biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra.

Cùng với việc chỉ ra những ưu điểm qua kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII của các đảng bộ trực thuộc, UBKT Tỉnh uỷ Ninh Bình cũng đã nêu rõ những mặt hạn chế, tồn tại ở một số đảng bộ, chi bộ như: Việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết còn chưa sâu, chưa gắn với tình hình và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm chưa kỹ, còn lúng túng; quá trình kiểm điểm chưa thẳng thắn, ý kiến góp ý chung chung, có biểu hiện dĩ hoà vi quý hoặc còn có tư tưởng cho rằng ở tổ chức, cơ quan, đơn vị mình không có những biểu hiện suy thoái. Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa kịp thời; giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, của nhân dân còn chậm; công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế còn chậm. Việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, vẫn còn tình trạng công việc chỉ tập trung vào một số người; cán bộ lãnh đạo, quản lý còn chưa sâu sát, quyết liệt, thiếu kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình dẫn đến có nơi cán bộ, đảng viên sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật…

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII đạt hiệu quả và nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; UBKT Tỉnh uỷ Ninh Bình đã yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt các giải pháp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc phản động chống Đảng và Nhà nước.

Hai là, chỉ đạo các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề năm 2018 của Tỉnh uỷ “Nêu cương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dnựg phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Tiếp tục thực hiện việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thứ chào cờ sáng thứ hai của tuần đầu tháng, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương người tốt, việc tốt.

Ba là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, xây dựng đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị; Thông báo số 911-TB/TU, ngày 14-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể nhân dân…

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực và những tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể và cá nhân có vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội./.

Thu An/ubkttw.vn