Lào Cai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của địa phương

11:12 22/12/2018 | Lượt xem : 3803

CTTĐT - Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua luôn được tỉnh Lào Cai quan tâm. Điều đó được minh chứng là Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành riêng một Đề án - Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động, giai đoạn 2016-2020”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong trao Cờ thi đua của UBND tỉnh
cho các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua toàn diện năm 2017.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới công tác tuyên truyền vận động, đổi mới công tác tư tưởng chính trị trên tất cả các lĩnh vực để tăng cường sự đoàn kết cộng đồng. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp. Động viên, cổ vũ hành động tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hăng hái thi đua  phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực để giữ vững sự ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Lào Cai phát triển nhanh và bền vững hơn.

Việc nhân rộng điển hình tiên tiến được thông qua công tác tuyên truyền có định hướng, tăng cường tuyên truyền cái đẹp, dẹp cái xấu, cái lạc hậu; tập trung đưa tin những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo và mang tính nhân văn để hạn chế, đẩy lùi tiêu cực trong đời sống xã hội. Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến theo từng nhóm đối tượng công chức, viên chức, chiến sĩ, người dân, người lao động với từng tiêu chí cụ thể. Công tác biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến được tổ chức hàng năm trong dịp sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh. Riêng trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh niên, Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến được tổ chức từ cấp phường, xã đến huyện và tỉnh vào đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành do đó đã tạo thêm động lực để các điển hình tiên tiến tiếp tục phấn đấu.

Song song với công tác biểu dương tỉnh Lào Cai rất chú trọng đến công tác khen thưởng nhất là khen thưởng trực tiếp cho người lao động. Ngoài việc khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng thì Hội đồng nhân dân tỉnh còn ban hành 03 Nghị quyết đặc thù của tỉnh về mức thưởng cho các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Văn học – Nghệ thuật, Báo chí; lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục – thể thao, khoa học công nghệ và kỹ thuật, trên địa bàn tỉnh; thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm. 03 Nghị quyết đều có mức thưởng cao, có mức thưởng lên tới 200 triệu đồng. Đây là điểm nổi bật trong công tác khen thưởng điển hình tiên tiến của tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Lào Cai đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu đối với xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ái quốc. Coi đây là biện pháp quan trọng tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào thi đua tại cơ sở, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Cấp ủy và người đứng đầu có nhận thức đúng, quan tâm đến phong trào, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sâu sát cơ sở, thì ở đó phong trào diễn ra sôi nổi, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đơn vị đoàn kết, thống nhất và phát triển.

Xây dựng được các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số mặt công tác; lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Chủ động có kế hoạch chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở về xây dựng điển hình tiên tiến trong mỗi phong trào thi đua; thường xuyên quan tâm đến quyền lợi và tạo điều kiện cho những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khẳng định mình trong thực tiễn. Quan tâm đầu tư về mọi mặt để việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện tốt; coi điển hình tiên tiến là nguồn lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo ra phong trào thi đua ngày càng rộng lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của từng địa phương, đơn vị và của tỉnh. Gắn chặt việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội và củng cố an ninh quốc phòng.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến nên trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có gần 21.000 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Riêng năm 2017, cấp tỉnh có 830 điển hình nổi bật. Cấp huyện, xã và doanh nghiệp có trên 5.000 điển hình tiêu biểu.

Có thể thấy rằng, các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc. Cũng chính nhờ vậy mà, trong nhiều năm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào Cai đạt mức cao, nhiều chỉ tiêu đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc./.

Nguồn: http://laocai.edu.vn