Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ tỉnh Đắk Nông

05:33 23/12/2018 | Lượt xem : 37604

Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu đạt những kết quả ghi nhận, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành các kế hoạch để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ 14 nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 14 nhiệm vụ, phần lớn tập trung chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm Quy định số 55, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên viết cam kết với chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đến nay, tỉnh Đắk Nông cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Tỉnh ủy giới thiệu kiểm điểm một số tổ chức đảng, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xử lý các vụ việc, vụ án phá rừng, lấn chiếm đất rừng; tổ chức các đoàn công tác làm việc với các sở, ngành, địa phương; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết các nghị quyết về thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo triển khai Thông báo kết luận số 30, ngày 23-5-2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quy định số 85 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp... Tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội về công tác cải cách hành chính và về tình hình nắm bắt thông tin của người dân trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhất là chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Đắk Nông sửa đổi, bổ sung Quy định về Phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về quản lý và sử dụng cán bộ nguồn của tỉnh; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn... Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt. Việc đánh giá sát, đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh được quan tâm, chú trọng. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được coi trọng và đi vào nền nếp.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 theo đúng kế hoạch. Trong đó, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát 7 tổ chức đảng, 78 đảng viên (có 7 cấp ủy viên). Qua kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng, đảng viên chấp hành cơ bản tốt nội dung được kiểm tra, giám sát.

UBKT các cấp chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều việc thể hiện nắm sát tình hình các tổ chức đảng, nhất là những nơi có vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở, hoặc tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Cụ thể, UBKT các cấp đã kiểm tra 17 đảng viên (có 9 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận có 15 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 8 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 24 đảng viên (có 7 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 18, cảnh cáo 3, khai trừ 3 trường hợp.

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tỉnh ủy Đắk Nông có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; quan tâm giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng gắn chặt với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm và làm tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Thật sự dân chủ, chặt chẽ và nghiêm minh trong công tác cán bộ, nhất là trong công tác quy hoạch cán bộ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Đắk Nông tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05, xem đây là những giải pháp cơ bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hiện nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đang tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện việc xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, đồng thời thực hiện có hiệu quả các Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng trong công tác phát triển đảng viên và thường xuyên đánh giá, rà soát đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất đối với ban thường vụ cấp ủy và các chức danh do HĐND bầu. Xây dựng quy định và thực hiện người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và chỉ đạo xử lý những kiến nghị thỏa đáng của nhân dân. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện nghị quyết; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện nghị quyết./.

Lương Đức/ubkttw.vn