Đổi mới sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

10:24 10/05/2019 | Lượt xem : 13184

Trong những năm qua, Đảng bộ Khối luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao chất lượng chi bộ nói riêng và nâng cao vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương nói chung.
Một buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh chỉ có tính minh họa

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, những năm qua Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung và việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, chấp hành chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng trong các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10-1-2012 “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; chọn chủ đề công tác năm 2013 là “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”. Để cụ thể hóa một trong bốn khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19-8-2016 “về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” thể hiện sự chú trọng của Đảng ủy Khối hướng về cơ sở, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối thường xuyên chú trọng công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về chi bộ và sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện có 64 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 6,9 vạn đảng viên đang sinh hoạt tại 5.564 chi bộ (trong đó có 516 chi bộ cơ sở, 5.048 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở, đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận).  
Phát huy những kinh nghiệm và kết quả đạt được, với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng công tác đảng trong Đảng bộ Khối đã có những đổi mới bước đầu, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng chi bộ ở Đảng bộ Khối đáp ứng những yêu cầu của tình hình mới. Nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, đại đa số chi bộ đều sắp xếp thời gian, địa điểm sinh hoạt tương đối ổn định, phù hợp với điều kiện hoạt động của cơ quan, đơn vị và công tác của đảng viên.

Tỉ lệ đảng viên tham gia thường xuyên các kỳ sinh hoạt chi bộ đạt trên 90%, số ít đảng viên vắng mặt có lý do chính đáng và đều chủ động liên lạc với cấp ủy để nắm bắt chủ trương, thông tin của buổi sinh hoạt. Chất lượng đảng viên tham gia sinh hoạt ngày càng cao thể hiện qua dân chủ trong sinh hoạt đảng được tăng cường, nhiều đảng viên trẻ tích cực tham gia ý kiến xây dựng trong sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, đặc biệt chú trọng công tác sinh hoạt chuyên đề. Phương pháp, hình thức sinh hoạt chi bộ ngày càng phong phú, hấp dẫn. Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên tại chi bộ và kiểm tra, giám sát các chi bộ được quan tâm. Sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên, chặt chẽ, tạo sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vẫn còn những mặt tồn tại nhất định. Một số cấp ủy chưa thực sự chủ động, sáng tạo, tích cực trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ở một số chi bộ, chế độ sinh hoạt thường kỳ chưa đi vào nền nếp; nội dung sinh hoạt đôi khi còn lẫn lộn giữa sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên môn; hình thức sinh hoạt còn chưa hấp dẫn chưa phát huy hết trí tuệ tập thể của chi bộ. Việc nắm bắt tư tưởng của đảng viên ở một số nơi chưa kịp thời; tinh thần tự phê bình và phê bình được quan tâm nhưng chất lượng chưa cao, chưa đi vào thực chất…

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu, từ điều kiện cụ thể và thực tiễn sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian qua, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ trong các đảng bộ trực thuộc cần tập trung vào các hướng chủ yếu sau: 

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của cấp ủy cấp trên cơ sở; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của chi ủy và đội ngũ đảng viên trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ. 

Thứ hai, đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Thứ ba, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. 

Thứ tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp và có các giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng đội ngũ chi uỷ viên, nhất là bí thư chi bộ. Đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên với việc đổi mới sinh hoạt chi bộ, quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, khắc phục những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi bộ đổi mới sinh hoạt đạt kết quả.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy trực thuộc Khối cần quan tâm một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên trong Khối về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên các chi bộ trong Đảng bộ Khối. Ðổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình sinh hoạt chi bộ tốt trong Khối.

Ba là, cấp ủy đảng các cấp, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt của các chi bộ trong các đảng bộ trực thuộc Khối. Quan tâm củng cố, giúp đỡ các chi bộ còn yếu kém.

Bốn là, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm; tiếp tục đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng; định hướng nội dung sinh hoạt phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Năm là, tiếp tục phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện hơn nữa để đảng viên tham gia, góp ý kiến vào công việc chung. Mỗi đảng viên trong Khối cũng cần nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong các cơ quan Trung ương.

Đỗ Đức Hạnh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Nguồn: http://tuyengiao.vn