Bắc Giang biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05Tải file đính kèm

15:21 22/12/2018 | Lượt xem : 2115

(ĐCSVN) - 56 tập thể, cá nhân của tỉnh Bắc Giang là các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được biểu dương và nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Ngày 18/5, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Từ kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bắc Giang đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiều cách làm sáng tạo. Nhiều địa phương, đơn vị đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình của mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó, nhiều phong trào thiết thực, nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu gương về tự tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể được biểu dương tại Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Tiêu biểu như: Đảng bộ huyện Tân Yên, Lạng Giang xây dựng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc ở từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo trong doanh nghiệp với chủ đề "Xây dựng, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác", "Mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu". Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh lựa chọn, duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc xây dựng mới 01 hoạt động/loại hình "làm theo" Bác...

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, ở Bắc Giang vẫn còn những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 như: một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị có nơi chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; việc triển khai học tập các chuyên đề ở một số đảng bộ cơ sở, nhất là đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp chưa nghiêm; việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo có nơi chưa kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 một cách thiết thực, hiệu quả, Bắc Giang đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là: thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản liên quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ngành, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và trách nhiệm cụ thể của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức. Kiên quyết khắc phục tính hình thức trong thực hiện Chỉ thị. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như kịp thời phát hiện, tăng cường biểu dương, nhân rộng hiệu quả các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cá nhân được biểu dương tại Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Bắc Giang là một trong những địa phương được Ban Bí thư đánh giá cao trong việc thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa mong muốn Bắc Giang tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 theo như phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII diễn ra vừa qua.

Đó là, từ nay đến dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần tập trung làm tốt, có hiệu quả hai nội dung: Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu bức thiết của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mà còn là mong mỏi thực sự từ mỗi gia đình; tạo nên phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ hoàn cảnh  nào, môi trường làm việc nào thì mọi hành vi ứng xử phải có nghĩa, có tình, giải quyết công việc phải xuất phát từ nền tảng tình yêu thương con người, làm điều thiện, tránh điều ác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đã biểu dương 56 tập thể và cá nhân là điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian vừa qua.

Đồng chí Bùi Văn Hải lưu ý, trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số đơn vị vẫn còn mang tính hình thức, việc làm theo Bác còn mang tính phong trào, hô hào, phô trương. Một số cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo còn chưa tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Nếu cán bộ, đảng viên và người dân chưa tự giác thì việc học tập và làm theo Bác chưa đạt được hiệu quả thực sự”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ.

Đồng chí Bùi Văn Hải yêu cầu phải gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các nghị quyết khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị phải là những người tự giác nêu gương. Thực hiện Chỉ thị 05, phải kết hợp giữa “xây” và “chống”. “Xây” là xây dựng điển hình, xây dựng tinh thần tự giác; “Chống” là chống chủ nghĩa cá nhân, chống chủ nghĩa hình thức; chống cả tính bè phái, cơ hội, cục bộ; chống cả thói hư tật xấu trong bản thân mỗi người; sớm cụ thể hóa, phát động đến cán bộ và đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nội dung mà đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã đề cập tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tại Hội nghị, 56 tập thể, cá nhân là các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang./.

Minh Châu
Nguồn: http://dangcongsan.vn