Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2021

15:58 29/04/2021 | Lượt xem : 1389

Ngày 28/4/2021, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 để các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ hưởng ứng tham gia viết bài dự thi.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng kết quả thành công và những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế động lực mới để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

Nâng cao hơn nữa nhận thức của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; từ đó tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị…

Để có nhiều tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021 có chất lượng và tham gia xây dựng Đảng hiệu quả, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

Đồng thời, thông qua các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng. 

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội. 

Về nội dung thực hiện, Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Bộ tập trung vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI- năm 2021. 

Tập trung tuyên truyền việc học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII vào cuộc sống. 

Tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp. 

Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”…

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch, thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VI- năm 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. 

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí của Bộ trong định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh.

Yêu cầu Tạp chí Tổ chức nhà nước, Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ và các Tạp chí trực thuộc Bộ Nội vụ đăng tải toàn văn Kế hoạch số 08-KH/BTCTW về việc tổ chức giải Búa liềm vàng lần thứ VI- năm 2021 và Thể lệ Giải (sửa đổi, bổ sung) với nhiều điểm mới nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Ðảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là những trọng tâm tuyên truyền về xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021./.

Thanh Tuấn