Giới thiệu Trang Thông tin điện tử “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII”

15:15 03/12/2019 | Lượt xem : 3340

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Hướng dẫn số 269-HD/BCSĐ ngày 08/12/2017 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Bộ Nội vụ đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.
Trang Thông tin điện tử “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII” của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ được xây dựng với mục đích: 

- Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các văn bản, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tập trung tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ Nội vụ về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. 

- Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, quyết định của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng; các hoạt động của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Bộ Nội vụ và các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức và đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Bộ.

- Giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa từ các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Nội dung chính của Trang Thông tin điện tử “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII”, gồm các chuyên mục:

- Tin tức – Sự kiện.

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Gương điển hình tiên tiến.

- Văn bản chỉ đạo.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đạt mục đích, yêu cầu đề ra, ngày 04/6/2018, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 130-QĐ/BCSĐ thành lập Tổ biên tập Trang Thông tin điện tử “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, gồm 08 thành viên là đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan thông tin của Bộ Nội vụ.

Thông tin liên hệ: 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cổng Thông tin điện tử và Thư viện Bộ Nội vụ - Thành viên kiêm Thư ký Tổ biên tập;

Số điện thoại: 024.62821008; di động: 0904.223806.

Emai: nguyenthanhtuan@moha.gov.vn./.

Tin khác