Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7

21:37 28/06/2022 | Lượt xem : 3839

Ngày 27/6, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 340-CV/BCSĐ về việc thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW, ngày 21/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Ban Cán sự đảng Bộ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW tới các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. 

Ban Cán sự đảng Bộ đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp quán triệt Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm ý nghĩa thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. 

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước bám sát Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW để triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; chú trọng khai thác thông tin, tư liệu, tin bài về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bộ, ngành Nội vụ đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; biểu dương các cá nhân, tập thể có cách làm hay, sáng tạo trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Theo Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW, mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sỹ và sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình người có công vượt lên thương tật, khó khăn, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập,... góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là những "Công dân kiểu mẫu", là tấm gương cho cộng đồng và xã hội noi theo.

Về nội dung, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tuyên truyền làm rõ lịch sử, ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sỹ; khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện sự trân trọng, biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người công với cách mạng. 

Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động đối toàn dân tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng"; kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện yêu cầu của thực tiễn. để đáp ứng với ng

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương bin, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 75 năm qua, nhất là kết quả 16 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; 5 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng"…

Đồng thời, biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chung sức giúp các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

Thanh Tuấn