Bộ Nội vụ triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021

17:53 30/03/2021 | Lượt xem : 1512

Để thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BTCTW ngày 22/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, ngày 29/3, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 26-CV/BCSĐ gửi các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp phổ biến, quán triệt và nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BTCTW tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức Ban Tổ chức Trung ương đề ra. Động viên, khuyến khích đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị viết bài với nhiều thể loại phong phú, đặc biệt là trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các Tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ và Tạp chí của Ngành tổ chức xây dựng Đảng. Gắn việc thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BTCTW với thực hiện Kế hoạch số 14-KH/BCSĐ ngày 18/01/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Kế hoạch số 58-KH/BCSĐ ngày 26/3/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các Quy định về nêu gương. Tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng uy tín, bản sắc công chức, viên chức Bộ Nội vụ “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông” và thực hiện phương châm “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” trong việc trao đổi, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong thực thi công vụ.

Các cơ quan báo chí, thông tin của Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các chuyên đề, bài viết, phóng sự có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú theo Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 để kịp thời đăng tải thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Chuyên trang “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, gắn với các nội dung theo Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Lãnh đạo các cơ quan báo chí, thông tin của Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ đề cao trách nhiệm trong việc kiểm duyệt tin bài, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông tin thiếu tính định hướng, gây khó khăn, cản trở việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời giao Tạp chí Tổ chức nhà nước chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ban Cán sự đảng tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ triển khai việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khắc phục được những tồn tại, hạn chế của những năm trước. Ban Cán sự đảng Bộ sẽ đề nghị Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Bộ có hình thức khen thưởng đối với những tác phẩm báo chí của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Bộ đạt Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021.

 

Anh Cao