Quyết định số 528/QĐ-BNV ngày 23/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Tổ công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

QD về thành lập tổ công tác Tải về

Tin khác