Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ

13:47 28/12/2020

Ngày 25/12, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 6862/BC-BNV về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ thăm Bộ phận Một cửa của Bộ

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 6614/KH-BNV ngày 31/12/2019; Quyết định số 484/QĐ-BNV ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ với mục đích triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và thực hiện TTHC. 

Về đánh giá tác động, thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện ngay từ khi lập đề nghị xây dựng văn bản. Do đó, các văn bản quy phạm pháp luật có chứa TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ được cấp có thẩm quyền ban hành đã được đánh giá tác động đầy đủ, tuân thủ theo quy định.

Về công bố, công khai TTHC được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới năm 2020, Bộ Nội vụ đã công bố tổng số 53 TTHC, trong đó có 24 TTHC quy định mới và 29 TTHC sửa đổi, bổ sung. Tất cả các TTHC đều được nhập vào cơ sở dữ liệu và công bố công khai trên Trang Thông tin Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ.


Bảng niêm yết các TTHC của Bộ Nội vụ

Triển khai công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC theo quy định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 1956/KH-BNV ngày 18/4/2020 về rà soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 528/QĐ-BNV ngày 23/7/2020 về việc thành lập Tổ Công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ với sự tham gia của Lãnh đạo các đơn vị có thủ tục hành chính của Bộ. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và qua rà soát, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 24/10/2020 về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, trong đó cắt giảm, đơn giản hóa 11 TTHC (lĩnh vực Công tác thanh niên cắt giảm 03 TTHC; lĩnh vực tổ chức phi chính phủ cắt giảm 07 TTHC; lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ đơn giản hóa về thành phần hồ sơ 01 TTHC). 

Về cơ bản các TTHC không còn phù hợp, có yêu cầu điều kiện về giấy tờ rườm rà, không cần thiết đã được cắt giảm, đơn giản hóa; nội dung các quy định về TTHC đã có sự thống nhất, trình tự thực hiện TTHC rõ ràng, cụ thể, không gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC; thời hạn giải quyết được quy định rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC, năm 2020, Bộ Nội vụ đã tiếp nhận tổng số 94.058 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 93.498 hồ sơ và 560 hồ sơ kỳ trước chuyển sang. Bộ Nội vụ đã giải quyết 92.792 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 92.782 hồ sơ, quá hạn 10 hồ sơ, còn 2.266 hồ sơ đang giải quyết trong hạn.

Trong năm 2020, Bộ Nội vụ nhận được 02 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương và Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận, Bộ Nội vụ đã kịp thời giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Văn phòng Bộ phân công công chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Từ đó giúp Bộ trưởng và các đơn vị chuyên môn nắm bắt được các vấn đề phát sinh từ người dân và doanh nghiệp để chỉ đạo, giải quyết kịp thời, tháo gỡ vướng mắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Bên cạnh đó, triển khai Quyết định số 484/QĐ-BNV ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, Bộ Nội vụ đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính với sự tham gia của báo cáo viên là chuyên gia giàu kinh nghiệp của Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ và hơn 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. 

Về kết quả công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-BNV ngày 28/7/2020 ban hành Kế hoạch của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày  08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung tại Nghị định tới công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Nội vụ. 

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đã xây dựng Trang tin kiểm soát thủ tục hành chính kết nối với Cổng Thông tin điện tử của Bộ, thường xuyên cập nhật các thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính tại địa chỉ https://moha.gov.vn/kstthc.html. 

Nhìn chung, năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác kiểm soát TTHC nói riêng, cải cách TTHC nói chung được Lãnh đạo Bộ quan tâm, thường xuyên chỉ đạo thực hiện, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ trong thực hiện các TTHC theo quy định, tập trung tham mưu xây dựng thể chế góp phần nâng cao tính đồng bộ, thống nhất quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, cải cách TTHC. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cung cấp các tài liệu lưu trữ phục vụ yêu cầu của độc giả; công tác kiểm soát TTHC có chuyển biến tích cực.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Bộ Nội vụ tiếp tục đánh giá tác động đối với TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ và các văn bản có liên quan theo quy định. Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về việc tổ chức thực hiện giải quyết TTHC, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai lồng ghép thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ vào trong các nhiệm vụ của Bộ. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; triển khai các dịch vụ công mức độ 3, 4. Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC; thực hiện phương thức phối hợp tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu chính. 

Đồng thời, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ, tham mưu Lãnh đạo Bộ trả lời theo quy định.  Rà soát, đăng tải TTHC mới được ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính nói chung, công tác kiểm soát TTHC nói riêng.

Thanh Tuấn