Kế hoạch tổ chức rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Nội vụTải file đính kèm

09:44 01/11/2020

Ngày 30/10, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 880/KH-BNV tổ chức rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Nội vụ nhằm rà soát quy định về thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí, thời gian của tổ chức và người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.
Bộ Nội vụ yêu cầu, việc rà soát phải đảm bảo chính xác, toàn diện, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn theo kế hoạch; phân tích rõ các mặt tồn tại, hạn chế của từng TTHC để đưa ra các phương án đơn giản hóa TTHC, sáng kiến cải cách TTHC cụ thể, thiết thực, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ

Văn phòng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC trên tất các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp, không cần thiết nhằm tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương để rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với quản lý nhà nước theo pháp luật quy định.

Đồng thời, thống kê tập hợp đầy đủ các TTHC đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị; tổ chức đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp, tính cần thiết và tính hợp lý của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, phí, lệ phí, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC; đánh giá kết quả khảo sát sự hài lòng về TTHC, xây dựng các phương án đơn giản hóa TTHC./.

Thanh Tuấn

Tin khác