Công bố thủ tục hành chính về vị trí việc làm và biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

17:03 25/12/2020

Ngày 24/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành Quyết định số 1121/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo Quyết định, thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là Bộ, ngành), bao gồm: Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm và Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm.

Đối với thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm sẽ được cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của Bộ, ngành tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng. Thời hạn giải quyết thẩm định đề án vị trí việc làm và ra văn bản thẩm định là trong 40 (bốn mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Còn đối với thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, thời hạn giải quyết thẩm định đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong thời hạn 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định cũng quy định, đối với các thủ tục hành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như: Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm, thời hạn thẩm định là trong 40 (bốn mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, thời hạn thẩm định là trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Anh Cao

Tin khác