Công bố thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

14:20 14/12/2020

Ngày 10/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1068/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Quyết định này quy định thủ tục hành chính đối với cấp Trung ương, gồm: 03 thủ tục hành chính thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính; Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính và Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính.

03 thủ tục hành chính thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ: Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính; Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính và Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gồm: Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính; Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính và Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính.

Đối với thủ tục hành chính thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, gồm: Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính; Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính và Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính.

Các Quyết định nêu trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 1068/QĐ-BNV: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Phụ lục kèm theo Quyết định số 1068/QĐ-BNV: Tại đây Tải về

Tin khác