Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

14:20 14/12/2020

Ngày 10/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1067/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Quyết định này quy định các thủ tục hành chính cấp Trung ương, gồm: 03 thủ tục thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

03 thủ tục thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập: Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với thủ tục hành chính ở địa phương, gồm: 03 thủ tục thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

03 thủ tục Thủ tục thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định này thay thế Quyết định số 580/QĐ-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 1067/QĐ-BNV: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Phụ lục kèm theo Quyết định số 1067/QĐ-BNV: Tại đây Tải về

Tin khác