Phản ánh, kiến nghị về niêm yết thủ tục hành chính

Trả lời:

Một trong các yêu cầu của việc niêm yết công khai thủ tục hành chính là phải tổ chức thực hiện niêm yết công khai kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính được niêm yết đúng ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành (quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 05/2014/TT-BTP).

Trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính được quy định tại Điều 8 Thông tư số 05/2014/TT-BTP, trong đó khoản 2 có quy định đối với cả trường hợp của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nếu thủ tục hành chính được công bố thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cơ quan này.

Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do đó, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làtổ chức ngay việc niêm yết thủ tục hành chính đã công bố phụ thuộc chủ yếu vào mức độ khẩn trương và tính kịp thời của việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

http://thutuchanhchinh.vn