Phản ánh, kiến nghị liên quan đến rà soát thủ tục hành chính

Trả lời:

- Công văn 7416 ban hành tạm thời để hướng dẫn cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo đánh giá tác động khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm ngăn chặn những quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp ngay từ khâu dự thảo. Biểu mẫu theo Công văn 7416 là lát cắt dọc để xem xét các quy định về thủ tục hành chính. Tuy nhiên, từ khi triển khai đến nay, Cục KSTT cũng nhận thấy thực hiện theo Biểu mẫu này sẽ để lọt một số quy định về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu, điều kiện. Do đó, Cục KSTT sẽ nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đã được giao xây dựng Thông tư hướng dẫn đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ.

- Về rà soát thủ tục hành chính: đề nghị áp dụng Biểu mẫu theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP – lát cắt ngang để rà soát.

http://thutuchanhchinh.vn