Công văn số 3457/BNV-VP ngày 12/7/2020 của Bộ Nội vụ trả lời phản hồi phương án đề xuất đơn giản hóa TTHC của địa phương

File đính kèm.

Công văn số 3457/BNV-VP Tải về