Báo cáo số 5872/BC-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ về phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt đối với viên chức do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện theo Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2015 về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

Tin khác