Báo cáo số 3211/NC-BNV ngày 28/6/2020 của Bộ Nội vụ Kết quả công tác KSTTHC 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Báo cáo số 3211/NC-BNV Tải về

Tin khác