• Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 25/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ

  Quyết định số 151/QĐ-BNV
  kế hoạch
  Phụ lục

  File đính kèm:

 • Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

 • Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

 • Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

 • Xem thêm >>

 • Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 25/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 25/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ

  Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 25/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ

 • Công văn số 3457/BNV-VP ngày 12/7/2020 của Bộ Nội vụ trả lời phản hồi phương án đề xuất đơn giản hóa TTHC của địa phương Công văn số 3457/BNV-VP ngày 12/7/2020 của Bộ Nội vụ trả lời phản hồi phương án đề xuất đơn giản hóa TTHC của địa phương

  Công văn số 3457/BNV-VP ngày 12/7/2020 của Bộ Nội vụ trả lời phản hồi phương án đề xuất đơn giản hóa TTHC của địa phương

 • Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/7/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/7/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

  Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/7/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025