BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Quảng Ninh: Thêm mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các trung tâm hành chính công

26/07/2016 16:10

Cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, có tác động đặc biệt quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xác định rõ ý nghĩa của chương trình này, thời gian qua tỉnh đã quyết liệt trong chỉ đạo, xây dựng, vận hành hiệu quả hoạt động các trung tâm hành chính công (HCC) và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành những chính sách hỗ trợ cho CB,CC,VC làm việc tại bộ phận này, vì thế đã góp phần động viên, khuyến khích CB,CC,VC tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân.

Cán bộ Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” tại phường Quang Trung (TP Uông Bí) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Ngay sau Nghị quyết 214/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khoá XII, UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định về chính sách hỗ trợ CB,CC,VC, hợp đồng làm việc ở các trung tâm HCC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp trong tỉnh. Theo đó, mỗi năm, cán bộ làm việc ở các bộ phận này được hỗ trợ kinh phí may 2 bộ quần áo đồng phục Xuân - Hè (800.000 đồng/bộ) và 1 bộ quần áo Thu - Đông (2 triệu đồng/bộ); riêng với CB,CC,VC, lao động hợp đồng trực tiếp được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng; đối tượng còn lại được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng… Nhìn chung, từ khi chính sách hỗ trợ được triển khai đã đáp ứng một phần nhu cầu, góp phần động viên, khích lệ tinh thần làm việc của đội ngũ CB,CC,VC trong thực thi công vụ; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại hơn.

Hiện nay với 96% thủ tục hành chính cấp tỉnh và 100% thủ tục hành chính cấp huyện đã đưa vào giải quyết tại trung tâm HCC, mỗi ngày các trung tâm tiếp từ 150 đến 300 lượt tổ chức, công dân đến giải quyết công việc. Để kịp thời tiếp nhận và giải quyết hiệu quả các hồ sơ của tổ chức, cá nhân, thời gian qua hầu hết cán bộ tại các trung tâm HCC trong tỉnh phải làm việc ngoài giờ hành chính với cường độ công việc lớn. Mặc dù hiện nay CB,CC,VC làm việc tại các trung tâm HCC và cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 214/2015/NQ-HĐND - đây là mức hỗ trợ tối đa theo quy định của Bộ Tài chính áp dụng trong lĩnh vực đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước. Tuy nhiên, so với những đóng góp của đội ngũ CB,CC,VC, thì mức hỗ trợ trên còn thấp.

Theo khảo sát của UBND tỉnh, hiện tại một số tỉnh, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ cho CB,CC,VC, hợp đồng làm việc tại các trung tâm HCC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hầu hết đang áp dụng mức hỗ trợ theo Thông tư số 172/2012/TT-BTC (tối đa 400.000 đồng/người/tháng). Riêng đối với tỉnh Vĩnh Phúc, hỗ trợ bằng 0,4 lần mức lương cơ sở (480.000 đồng/người/tháng); TP Hà Nội hỗ trợ bằng 0,8 lần mức lương cơ sở đối với cán bộ cấp sở, ban, ngành, cấp huyện và 0,6 lần đối với cấp phường, xã.

Sau khi nghiên cứu chính sách hỗ trợ của các địa phương, UBND tỉnh đã có tờ trình, trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XIII, ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 214/2015/NQ-HĐND. Theo đó, trợ cấp phục vụ công tác thẩm định bằng 1,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với CB,CC,VC của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc Trung ương được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC tỉnh và đối với CB,CC,VC, lao động hợp đồng (kể cả cán bộ của các cơ quan ngành dọc Trung ương) làm việc tại trung tâm HCC cấp huyện. Như vậy, ngoài lương và các khoản phụ cấp, tiền thu nhập tăng thêm do cơ quan sử dụng cán bộ chi trả (nếu có), mỗi cán bộ làm việc tại trung tâm HCC (trực tiếp làm công tác thẩm định tại cấp tỉnh và cán bộ làm việc tại trung tâm HCC cấp huyện) được hỗ trợ thêm mức tối đa gần 2 triệu đồng/người/tháng (gồm 400.000 đồng/người/tháng theo Nghị quyết 214/2015/NQ-HĐND và trợ cấp phục vụ công tác thẩm định là 1.573.000 đồng/người/tháng). Ngoài ra, những nội dung khác của Nghị quyết 214/2015/NQ-HĐND vẫn giữ nguyên.

Theo chính sách này, ngân sách các cấp phải chi thêm năm 2016 là 2.352 triệu đồng (cấp tỉnh 495 triệu đồng, cấp huyện 1.856 triệu đồng); năm 2017 là 5.645 triệu đồng (cấp tỉnh là 1.190 triệu đồng, cấp huyện là 4.455 triệu đồng).

Đồng chí Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm HCC TP Cẩm Phả, cho biết: “Tần suất giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và công dân tại Trung tâm HCC TP Cẩm Phả liên tục tăng, vì thế cán bộ làm công tác thẩm định tương đối vất vả. Tôi thấy rằng, tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 214/2015/NQ-HĐND là rất phù hợp và thoả đáng. Việc hỗ trợ cho CB,CC,VC phục vụ công tác thẩm định tại các Trung tâm HCC là chính sách đãi ngộ tốt, qua đó góp phần động viên cán bộ gắn bó với công việc và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…”

Theo: baoquangninh.com.vn

Tìm kiếm