BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Sơn La

04/07/2023 11:16

Ngày 08/02, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 50/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2020.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La và các cơ quan, tổ chức đã áp dụng các văn bản của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và ban hành theo thẩm quyền một số văn bản làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó phù hợp quy định.

Về quản lý biên chế công chức, cơ bản, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện việc quản lý biên chế công chức theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, còn 03 cơ quan, tổ chức sử dụng 13 viên chức biệt phái làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. 

Về xét tuyển công chức năm 2019, UBND tỉnh Sơn La đã tuyển dụng được 67 công chức các ngạch chuyên viên, cán sự và tương đương. Về cơ bản, kỳ xét tuyển công chức được thực hiện theo quy định; tuy nhiên, quá trình thực hiện còn tồn tại, hạn chế như: Danh sách chỉ tiêu xét tuyển ban hành kèm theo Kế hoạch xét tuyển công chức không quy định rõ ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển trong khi phiếu đăng ký dự tuyển yêu cầu ghi rõ ngành, chuyên ngành đào tạo gây khó khăn, nhầm lẫn cho thí sinh trong quá trình đăng ký dự tuyển và quá trình kiểm tra của Ban kiểm tra phiếu dự tuyển; thông báo tuyển dụng công chức do Giám đốc Sở Nội vụ ban hành là không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và chưa được niêm yết tại trụ sở UBND tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 13/2010/TT-BNV; một số cơ quan, tổ chức chưa hướng dẫn công chức mới được tuyển dụng hoàn chỉnh đầy đủ các thành phần hồ sơ công chức (thiếu quyền sơ yếu lý lịch, bản tiểu sử tóm tắt...) và chưa tổ chức kê khai, thẩm tra, xác minh theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2012/TT BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 95 hồ sơ cho thấy, việc tuyển dụng được UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền và cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn 04 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định tuyển dụng viên chức không căn cứ vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định; đến thời điểm thanh tra, 03 trường hợp có quyết định tuyển dụng công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với ngạch công chức hiện giữ, một số trường hợp trước khi được tiếp nhận vào công chức đã được các cơ quan, tổ chức điều động, biệt phái đến làm việc chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức hành chính.

Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch; đồng thời, phê duyệt hình thức, nội dung và tổ chức kiểm tra, sát hạch là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh quy định về phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức; 90 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức chưa có ý kiến thống nhất hoặc chưa có phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và quy định của UBND tỉnh: một số biên bản kiểm tra, sát hạch không phản ánh việc kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người đề nghị tiếp nhận. Triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành rà soát, xử lý đối với các trưởng hợp nêu trên.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh quyết định xét chuyển đối với 05 trường hợp, các công chức được xét chuyển đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cơ bản, UBND tỉnh Sơn La và các cơ quan, tổ chức chấp hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm, nhưng quá trình thực hiện còn 16/410 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; 26 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức, viên chức không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hoặc không có căn cứ tuyển dụng. Đến nay, 23/26 trường hợp đã được UBND tỉnh rà soát, xử lý theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV.

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm hoặc chưa đúng quy định như: Đề xuất về chủ trương; nhận xét, đánh giá của thủ trưởng trực tiếp, tờ trình đề nghị bổ nhiệm; quyết định bổ nhiệm lại đối với 17 trường hợp còn chậm so với quy định.

Về số lượng cấp phó công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thanh tra, số lượng cấp phó của người dúng đầu các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh và số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, chuyên môn thuộc các cơ quan, tổ chức phù hợp quy định.

Việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tại thời điểm thanh tra, 01 cơ quan (UBND huyện Sốp Cộp) còn ký và sử dụng 01 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Đến ngày 21/10/2020, Chủ tịch UBND huyện đã có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với lao động nêu trên.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cản bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Rà soát các văn bàn quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền; cập nhật, sửa đổi và ban hành văn bản mới thay thế, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức chấm dứt việc sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước. Xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền tại Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ đối với 03 trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nhưng quyết định tuyển dụng trước đó chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn hoặc trình tự, thủ tục theo quy định. Xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục đổi với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Tiếp tục xử lý và chỉ đạo xử lý theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, chỉ đạo việc sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ban, ngành và cấp phó các phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành đảm bảo theo quy định. Thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong Kết luận thanh tra này; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định./.
 

Thanh Tuấn
Nguồn: Moha.gov.vn
Tìm kiếm