BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Ninh Bình

04/07/2023 10:47

Ngày 04/9, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 431/TB-KLTT kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Bình.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Ninh Bình

Theo đó, tại thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan, tổ chức đã áp dụng các văn bản của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và ban hành theo thẩm quyền một số văn bản làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó cơ bản phù hợp quy định.

Chính sách thu hút tài năng không đúng quy định của pháp luật

Tuy nhiên, UBND tỉnh áp dụng Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 và Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về chính sách khuyến khích tài năng và thu hút một số đối tượng là người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình (sinh viên mới tốt nghiệp, sinh viên các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh tham gia công tác đoàn của tỉnh và đạt giải trong hội thi tay nghề giỏi cấp quốc gia, quốc tế, bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp hệ chính quy) là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đến ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND bãi bỏ 02 Nghị quyết nêu trên. 

Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình (kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh) có nội dung chưa phù hợp quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (về thẩm quyền quyết định thành lập và tiến hành kiểm tra, sát hạch các đối tượng được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt) nhưng chưa được kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Sử dụng viên chức làm công việc của công chức

Về quản lý biên chế công chức, UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan, tổ chức thực hiện cơ bản theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, UBND tỉnh còn giao biên chế sự nghiệp làm công việc của công chức trong cơ quan hành chính; tại thời điểm thanh tra, 12 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 39 viên chức để làm công việc của công chức và 04 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 18 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh tổ chức 02 kỳ tuyển dụng công chức năm 2018 và năm 2019 bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển, qua đó đã tuyển dụng được 77 công chức ngạch chuyên viên, kiểm lâm viên. Về cơ bản, 02 kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức được UBND tỉnh thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, Thông báo tuyển dụng công chức không được niêm yết tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (UBND tỉnh); trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019, UBND tỉnh không thực hiện việc thông báo bổ sung khi có thay đổi chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm (do đã tuyển dụng theo chính sách thu hút) theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; Hội đồng tuyển dụng công chức không báo cáo UBND tỉnh về kết quả tuyển dụng vòng 2; đồng thời, ban hành thông báo kết quả tuyển dụng là không đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

Đến thời điểm thanh tra, một số cơ quan, tổ chức chưa hướng dẫn công chức mới được tuyển dụng hoàn chỉnh đầy đủ thành phần hồ sơ công chức (như quyển sơ yếu lý lịch, bản tiểu sử tóm tắt, tổ chức kê khai, thẩm tra, xác minh theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ); còn 04 công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Trình tự, thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm chưa đầy đủ

Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 50 hồ sơ cho thấy, việc tuyển dụng công chức được UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền và cơ bản đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển dụng theo quy định. Tuy nhiên, có 05 trường hợp trước đó được tuyển dụng vào viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh; 02 trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi ở nước ngoài nhưng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng; 01 trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Về trình tự, thủ tục và hồ sơ tuyển dụng, đa số các biên bản kiểm tra, sát hạch không phản ảnh việc sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận; Hội đồng kiểm tra, sát hạch không báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định nội dung và hình thức sát hạch theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ. Một số tài liệu trong nhiều hồ sơ tiếp nhận là bản sao không có công chứng (như bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ, chứng nhận sức khỏe, lý lịch tư pháp,...).

Cũng trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 10 trường hợp; công chức được xét chuyển đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 13/2010/TT-BNV. Tuy nhiên, các hồ sơ xét chuyển không có văn bản hoặc xác nhận của người có thẩm quyền đồng ý cho xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên. 

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhìn chung, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức đã chấp hành quy định pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, 02 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định pháp luật hoặc quy định của UBND tỉnh và 20 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (trong đó có 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017) nhưng trước đó được tuyển dụng theo chính sách thu hút của UBND tỉnh hoặc được tiếp nhận từ doanh nghiệp, điều động từ đơn vị sự nghiệp,… không đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng.

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như: chủ trương, phê duyệt chủ trương, tờ trình đề nghị bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết, trao đổi yêu cầu công tác với người được giới thiệu, làm việc với cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đến, nơi đi (đối với hồ sơ bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nơi khác); đánh giá, nhận xét của thủ trưởng trực tiếp, trao đổi trong tập thể lãnh đạo đơn vị về việc bổ nhiệm lại. Ngoài ra, quyết định bổ nhiệm lại đối với 02 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức còn chậm so với quy định.

Nhiều hồ sơ không có mẫu sơ yếu lý lịch 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ mà sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch 2C/TW-98 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành; việc xác nhận sơ yếu lý lịch đối với công chức được xem xét bổ nhiệm của đa số các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện còn không phù hợp quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức,

Tại thời điểm thanh tra, số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh và số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, chuyên môn thuộc các cơ quan, tổ chức phù hợp quy định. 

Về hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đến thời điểm thanh tra, còn 04 cơ quan, tổ chức ký và sử dụng 14 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương (trái) phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Ninh Bình

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức những nội dung sau:

Thứ nhất, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó.

Thứ hai, rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Thứ ba, không giao và sử dụng viên chức; hợp đồng lao động, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thứ tư, xử lý theo thẩm quyền đối với 27 trường hợp được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh hoặc chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng (gồm 05 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và 20 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh; 02 trường hợp trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng) theo Kết luận số 71/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ. Tiến hành rà soát các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh để có biện pháp xử lý theo các kết luận, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và của Bộ Nội vụ như đã nêu trên. 

Xử lý theo thẩm quyền đối với 01 công chức lãnh đạo phòng cấp huyện đang giữ ngạch cán sự và không đảm bảo thời gian giữ ngạch được bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017 theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư.

Thứ năm, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Thứ sáu, chấm dứt việc sử dụng 14 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thứ bảy, thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Thứ tám, Chủ tịch UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cùng chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong kết luận thanh tra này; Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định./.
 

Thanh Tuấn
Nguồn: Moha.gov.vn
Tìm kiếm