BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Cà Mau: Huyện Cái Nước phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

27/06/2019 16:32

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình phát triển kinh tế- xã hội của huyện Cái Nước (Cà Mau) đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt.

Khởi sắc nhờ nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Cái Nước được thành lập theo Quyết định 1250/QĐ-UBND ngày 10/5/2017, gồm 27 thành viên.

Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban, thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban ngành có liên quan, đảm bảo đúng thành phần, thực hiện khá tốt việc lãnh, chỉ đạo hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Ông Phạm Phúc Giang (người đứng bìa phải), Chủ tịch UBND huyện Cái Nước
khảo sát một số công trình trên địa bàn huyện.

Từ khi, phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, Chính quyền huyện Cái Nước đã xác định nhiệm vụ, xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho dân, người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới.

Từ đó, công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy nhân dân có ý thức thực hiện các phần việc góp phần xây dựng Nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh tiến độ và kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước chia sẻ: “Qua các cuộc tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nhận thức của cán bộ công chức và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ rệt, đã làm thay đổi nhận thức của người dân, loại bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ của Nhà nước. 

Xây dựng nông thôn mới chủ thể là người dân, người dân hưởng được lợi.

Đội ngũ cán bộ đã nâng cao nhận thức góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền và vận động người dân thực hiện”, ông Giang cho biết thêm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của huyện Cái Nước đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt.

Trong đó, nông nghiệp, thủy sản phát triển khá, cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng. Kinh tế nông thôn có bước phát triển, các hình thức sản xuất tiếp tục được đổi mới; kinh tế tập thể, kinh tế hộ chuyển biến tích cực.
Huyện Cái Nước sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn.

Theo ông Giang cho biết, hiện nay huyện đang tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, từ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; mạng lưới trường học cơ bản được xây dựng kiên cố, bán kiên cố. Hệ thống bưu chính, viễn thông và thông tin - tuyên truyền được quan tâm đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; các xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các đối tượng có công với cách mạng được quan tâm chăm lo chu đáo, đảm bảo các chế độ theo quy định.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Hệ thống chính trhị ở nông thôn được củng cố, tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được bảo đảm.  

Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
Huyện Cái nước đang tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Trúc Giang, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cái Nước cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 13 hợp tác xã đang hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (năm 2018 có 02 HTX thành lập mới Hợp tác xã giống thủy sản Thanh Niên Trần Thới và HTX Tân Thạnh Phú), có 189 Tổ hợp tác (có 12 THT thành lập mới) chủ yếu hoạt động lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Việc hình thành các HTX, THT giúp cho các hộ liên kết với nhau trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhau trong việc vay vốn sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm.
Nhờ trồng cây bồn bồn nhiều hộ dân tại xã Tân Hưng Đông huyện Cái Nước thoát nghèo.

Theo ông Giang (Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Cái Nước) cho biết, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu sản xuất nông nghiệp, thủy sản tập trung, xây dựng chợ nông thôn, hạ tầng khu dân cư tập trung.

Hỗ trợ tín dụng để nhân dân vay vốn phát triển sản xuất; thu hút nguồn nhân lực về công tác tại xã; chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác khuyến khích phát triển các ngành nghề thủ công. Chính sách đầu tư vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn; chính sách đào tạo nguồn nhân lực… và những lĩnh vực thiết yếu khác đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Để hoàn thành mục tiêu, huyện Cái Nước sẽ tiếp tục tập trung tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, doanh nghiệp ở nông thôn phát triển. Củng cố, đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng của các hợp tác xã hiện có, phát triển đa dạng các hình thức kinh tế hợp tác ở nông thôn.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, chủ yếu là hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất để phát triển sản xuất hàng hoá. Tạo điều kiện đưa khoa học công nghệ vào sản xuất; khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, hình thành những vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh với quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

Khuyến khích tập trung ruộng đất, phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp phù hợp về quy mô và điều kiện của từng địa phương. Gắn kết chặt chẽ lợi ích giữa người sản xuất, người chế biến và người tiêu thụ.

Ngoài ra, huyện sẽ vận dụng thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn. Ưu tiên các dự án thu hút sử dụng nhiều lao động để tạo việc làm mới cho lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn.


Nguồn: nongnghiep.vn

Tìm kiếm